Práce žáků

Sexuální orientace

Tento článek je součástí projektů 3.A v hodinách tzv. OSZ (Občanský a společenskovědní základ).

Sexuální orientace je termín, který se používá k popisu emocionálních, romantických a nebo sexuálních přitažlivostí k lidem. Tyto vzorce mohou být založeny na pohlaví nebo na pohlaví a genderové identitě jedince.

Genderová identita se týká toho, jak se jedinec identifikuje na spektru mužských a ženských rolí.

Jedinec si svoji skutečnou sexuální orientaci nemusí nutně uvědomovat, nebo se nemusí chovat podle stereotypních očekávání společensky spjatých s jeho orientací. Existuje mnoho různých typů sexuální orientace.

LGBTQ je zkratka, kterou jsou označovány lesby, gayové, bisexuálové a transgender osoby. Q na konci znamená queer, čili jakési obecné označení osob s nejednoznačně definovanou orientací či genderem. 

Existují také verze, jako například LGBT, LGBTQA nebo LGBTI, kde jsou zahrnutí i intersexuálové, což je stav, kdy se člověk narodí s variací pohlavních znaků, která není považována za lékařskou normu typickou pro muže či ženu.

LGBTQ se mnohdy užívá k souhrnnému označení celého spektra sexuálních a genderových identit. Tato zkratka tedy zahrnuje osoby s menšinovým sexuálním zaměřením vůči heterosexuálnímu zaměření (lesby, gayové a bisexuálové) a osoby s menšinovou sexuální či genderovou identitou (transgender osoby). 

Gay – muž, kterého přitahují muži

Lesba – žena, kterou přitahují ženy

Bisexualita – přitažlivost k ženám i mužům

Transgender – nesoulad mezi psychickým a anatomickým pohlavím

Pansexualita – přitažlivost k lidem bez ohledu na jejich pohlaví nebo genderovou identitu

Asexualita – bývá charakterizována jako absence sexuální touhy nebo sexuální přitažlivosti, případně obojího současně

Intersexualita – stav, kdy se člověk narodí s variací pohlavních znaků, která není považována za lékařskou normu typickou pro muže či pro ženu

Sexuální menšiny po celém světě čelí řadě problémů a výzev.

Jedním z největších problémů, kterým čelí sexuální menšiny, je diskriminace a stigma. Tato diskriminace se může projevovat na mnoha úrovních. Může zahrnovat vše od verbálního a fyzického násilí po diskriminaci v zaměstnání a bydlení.

Dalším z problémů je Coming out.  Proces oznámení své sexuální orientace ostatním, může být pro mnoho lidí náročný. Může vést k sociálnímu vyloučení, diskriminaci nebo dokonce násilí. 

V některých zemích nejsou práva sexuálních menšin plně uznána a chráněna zákonem. To může vést k řadě problémů, včetně neschopnosti uzavřít manželství, adoptovat děti nebo získat právní ochranu proti diskriminaci. 

Sexuální menšiny často čelí bariérám při přístupu ke zdravotní péči, včetně duševního zdraví. To může zahrnovat nedostatek kulturně citlivé péče, diskriminaci ze strany poskytovatelů zdravotní péče a nedostatek přístupu k vhodné sexuální výchově. Také mohou čelit sociálním a ekonomickým nerovnostem, včetně nerovnosti v příjmech, zaměstnání a bydlení. 

Tyto problémy jsou složité a vyžadují řešení, která zahrnují změnu zákonů, politik, postojů a chování. Je důležité pokračovat v boji za rovnost a spravedlnost pro všechny, bez ohledu na sexuální orientaci.

Aby se předcházelo výše popsaným problémům nebo alespoň, aby se informovalo o současné situaci existují různé podpůrné skupiny, jenž mohou diskriminovaným nebo těm, kteří sami bojují se svou orientací, pomoci. Velkou institucí, zabývající se tímto tématem, je Prague Pride – spolek, který usiluje o rovné podmínky, a proto vytvářejí další podobné projekty, jako je online poradna SBARVOUVEN.CZ, kde si dotyčná osoba zvolí vlastního mentora či mentorku a osloví je v diskrétním chatu.

Velmi nápomocný také může být projekt #ozvise. Tato organizace vznikla za účelem pomoci obětem násilí, upozornit na potřebu útoky hlásit a informovat oběti o možné formě pomoci a podpory ze strany státu. Dále spolek Prague Pride poskytuje, při řešení problémů přímo spojených s otázkami LGBT+, možnost využít bezplatnou právní poradnu. 

Prague Pride Festival je každoroční LGBTQ+ festival konaný v Praze. Festival se obvykle koná v polovině srpna a trvá přibližně týden. Festival nabízí různé akce. Například veřejné diskuse, debaty, workshopy, sportovní akce, kulturní akce a duchovní setkání. Festival vrcholí tradičním duhovým průvodem, který se koná druhou sobotu v srpnu. Průvod začíná na Václavském náměstí a končí v Letenském parku, kde se konají hudební a mnohé další programy. Příští festival se bude konat od 5. srpna do 11. srpna 2024.

Sbarvouven je online poradna pro LGBT+ lidi v České republice. Tato poradna nabízí bezpečné, vstřícné a respektující prostředí, kde si mohou lidé anonymně popovídat s lidmi, kteří mají s coming outem a sebepřijetím vlastní zkušenost. Mezi mentory a mentorkami, jimž se můžete ozvat, najdete lesby, gaye, transgender osoby, psychology i příbuzné LGBT+ lidí. 

Ozvi se je projekt, který vznikl za účelem pomoci obětem předsudečného násilí. Projekt je realizován ve spolupráci spolku Prague Pride, organizace In IUSTITIA, spolku Queer Geography a Národního ústavu duševního zdraví a financován z programu Evropské unie Práva, rovnost a občanství (2014-2020). Opět se můžeme setkat s bezpečným, vstřícným a respektujícím prostředím, kde si můžete anonymně pohovořit s příslušníky LGBT+.

Právní poradna Prague Pride je projekt spolku Prague Pride, který poskytuje bezplatné právní poradenství pro lidi, kteří řeší problémy přímo spojené s otázkami LGBT+. Poradna je určena osobám diskriminovaným z důvodu, že jsou členy LGBT+ skupiny. Poradenství se zaměřuje na základní orientaci v tom, jak a kde se bránit v případě, že se klient cítí diskriminován. Dále poradna poskytuje pomoc v oblastech souvisejících specificky s životem LGBT+ osob. Jedná se například o otázky související se vznikem, životem i rozpadem duhových rodin, registrovaným partnerstvím, uznáváním v zahraničí vzniklého rodičovství, registrovaného partnerství či manželství na území České republiky.

AUTOŘI: Anna Vejvodová, Monika Štuková, Natálie Himmelová, Zuzana Šindelářová

ZDROJE:

https://www.praguepride.cz/cs/kdo-jsme/o-nas

https://praguepride.cz/cs/component/sppagebuilder/?view=page&id=99

https://www.praguepride.cz/cs/ozvi-se#top

https://www.praguepride.cz/cs/pomoc/pravni-poradna

https://lgbt-zdravi.cz/slovnik-pojm

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *